‘સાયબરસફર’ના યૂઝરનેમ-પાસવર્ડથી લોગ-ઇન થાઓ. યૂઝરનેમ તરીકે, આપે આપેલા ઈ-મેઇલનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.


આપનો પાસવર્ડ, આપના ગૂગલ એકાઉન્ટમાં કેવી રીતે સેવ કરી શકાય તે જાણો