પાસવર્ડ ભુલાઈ ગયો?

  • આપે ‘સાયબરસફર’ને આપેલું ઈ-મેઇલ એડ્રેસ કે યૂઝરનેમ આપો.
  • આપના ઈ-મેઇલમાં એક લિંક આવશે, જે દસ મિનિટ એક્ટિવ રહેશે.
  • તેને ક્લિક કરી પાસવર્ડ વિના આપ સાઇટ પર લોગ-ઇન થઈ જશો.
  • એ પછી એકાઉન્ટ પેજમાં જઈ, આપને યાદ રહે તેવો નવો પાસવર્ડ નક્કી કરી શકાશે.
  • એ પછી, વેબસાઇટ અને એપમાં નવા પાસવર્ડથી લોગ-ઇન કરી શકાશે.