નવું જાણવા, ઘણું માણવા, માઉસને આપો પાંખો...

CyberSafar

થોડાં વર્ષ પહેલાં આપણે ત્યાં ‘ગણેશજીએ દૂધ પીધું’ હતું એ યાદ છે? એ જમાનામાં ઇન્ટરનેટ કે સ્માર્ટફોનનું આટલું ચણ નહોતું અને ફેસબુક કે વોટ્સએપની આજના જેવી સગવડ પણ નહોતી, છતાં વાત દાવાનળની જેમ આખા દેશમાં ફેલાઈ હતી અને લગભગ બધાએ હાથે ચઢ્યા તે ગણેશજીને દૂધ ...

Wednesday, 20 August 2014
Read more
Hide Main content block