ઓનલાઇન એક્સેસ

આપના લવાજમગાળા દરમિયાન, આ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ ‘સાયબરસફર’ મેગેઝિનના તમામ અંકોની ફૂલ એક્સેસ.

  • આપની રકમ મળતાં આપને યૂઝરનેમ અને પાસવર્ડ મોકલવામાં આવશે.
  • અંક કે લેખો હાલમાં ઓફલાઇન વાંચી શકાતા નથી કે ડાઉનલોડ થઈ શકતા નથી.
  • એક યૂઝરનેમ-પાસવર્ડથી એક સમયે એકથી વધુ પીસી કે મોબાઇલમાં એક્સેસ મળી શકશે નહીં.
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.