માત્ર પ્રિન્ટેડ મેગેઝિનઃ ૩ વર્ષ
Rs. 1080 ને બદલે Rs. 1050
માત્ર પ્રિન્ટેડ મેગેઝિનઃ ૨ વર્ષ
Rs. 720 ને બદલે Rs. 700
માત્ર પ્રિન્ટેડ મેગેઝિનઃ ૧ વર્ષ
Rs. 360
  • લવાજમ ભરતાં આપને ઈ-મેઇલ દ્વારા યૂઝરનેમ-પાસવર્ડ મળશે
  • આપના લવાજમ સમયગાળા દરમિયાન નવા અંકો વાંચો
  • ફેબ્રુઆરી 2012ના પ્રથમ અંકથી ત્યાર સુધીના તમામ અંકો પણ વાંચો
  • મોબાઇલમાં લેખો ઓફલાઇન વાંચી શકાશે
  • બધા જ અંકના લેખ વેબ આર્ટિકલ સ્વરૂપે
માત્ર ઓનલાઇન મેગેઝિનઃ ૩ વર્ષ
Rs. 800
માત્ર ઓનલાઇન મેગેઝિનઃ ૨ વર્ષ
Rs. 700
માત્ર ઓનલાઇન મેગેઝિનઃ ૧ વર્ષ
Rs. 600
X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.

Shopping Cart
There are no products in the cart!