પીડબલ્યુએ લોગ-ઇન

ગૂગલ એકાઉન્ટથી લોગ-ઇન કરો/ફ્રી એકાઉન્ટ બનાવો
[nextend_social_login provider=”google”]
અથવા ‘સાયબરસફર’ના યૂઝરનેમ-પાસવર્ડથી લોગ-ઇન થાઓ


  • આપે લવાજમ સમયે જીમેઇલ એડ્રેસ આપ્યું હશે તો લવાજમ મુજબ અંકો વાંચી શકાશે.
  • અન્ય ઈ-મેઇલ એડ્રેસ આપ્યું હોય તો 92272 51513 પર વોટ્સએપ કરી, આપનું જીમેઇલ એડ્રેસ આપી શકો છો.
  • આપે લવાજમ ન ભર્યું હોય તો ગૂગલથી સાઇન-ઇન કરતાં એક ફ્રી એકાઉન્ટ બનશે અને એ મુજબ સાઇટનો લાભ લઈ શકાશે.
  • આપનો જીમેઇલનો પાસવર્ડ ‘સાયબરસફર’ જાણી શકશે નહીં.

લવાજમના વિકલ્પો જાણો