એક ખબર અનુસાર, પરદેશ વસતાં સ્વજનો સાથે વાતચીત કરવા માટે ખાસ્સી લોકપ્રિય સ્કાઇપ સર્વિસ માટે માઇક્રોસ્કોપ એક નવી એપ્લિકેશનનું આયોજન કરી રહી છે. આ એપ ખાસ ભારતને ધ્યાનમાં રાખીને અને ૨જી કે ૩જીની ઓછી ઝડપ કે નબળાં પ્રોસેસરવાળા ફોન પર પણ સારી રીતે ચાલે એ રીતે ડિઝાઈન કરવામાં આવી રહી છે. 

Subscribe to read more...

  • No comments found
Add comment

આ વિષયના અન્ય લેખ

સંપર્ક માહિતી

સાયબરસફર એજ્યુમીડિયા (તંત્રી અને પ્રકાશકઃ હિમાંશુ કીકાણી)

બી-૪૦૧/૪૦૨, કૈવલ્યધામ-૧, રેડિયો મીરચી ટાવર સામે, શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

ફોનઃ ૦૭૯-૪૦૦૬ ૧૫૧૩, ૦૯૨૨૭૨૫૧૫૧૩ વોટ્સએપઃ ૦૯૨૨૭૨ ૫૧૫૧૩, Email: support@cybersafar.com