ઓનલાઇન એક્સેસ ધરાવતા વાચકો લોગ-ઇન પછી અહીં અંકના સંપૂર્ણ લેખો વાંચી શકે છે અને પેજના અંતે આખા અંકની ફ્લિપબુક વાંચી શકે છે. ફ્લિપબુક પીસી પર વાંચવી વધુ અનુકૂળ છે. (જુઓ લવાજમ વિશે)

એક ખબર અનુસાર, પરદેશ વસતાં સ્વજનો સાથે વાતચીત કરવા માટે ખાસ્સી લોકપ્રિય સ્કાઇપ સર્વિસ માટે માઇક્રોસ્કોપ એક નવી એપ્લિકેશનનું આયોજન કરી રહી છે. આ એપ ખાસ ભારતને ધ્યાનમાં રાખીને અને ૨જી કે ૩જીની ઓછી ઝડપ કે નબળાં પ્રોસેસરવાળા ફોન પર પણ સારી રીતે ચાલે એ રીતે ડિઝાઈન કરવામાં આવી રહી છે. 

Subscribe to read more...

  • No comments found
Add comment

આ વિષયના અન્ય લેખ

સંપર્ક માહિતી

સાયબરસફર એજ્યુમીડિયા (તંત્રી અને પ્રકાશકઃ હિમાંશુ કીકાણી)

બી-૪૦૧/૪૦૨, કૈવલ્યધામ-૧, રેડિયો મીરચી ટાવર સામે, શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

ફોનઃ ૦૭૯-૪૦૦૬ ૧૫૧૩, ૦૯૨૨૭૨૫૧૫૧૩ વોટ્સએપઃ ૦૯૨૨૭૨ ૫૧૫૧૩, Email: support@cybersafar.com