ઓનલાઇન એક્સેસ ધરાવતા વાચકો લોગ-ઇન પછી અહીં અંકના સંપૂર્ણ લેખો વાંચી શકે છે અને પેજના અંતે આખા અંકની ફ્લિપબુક વાંચી શકે છે. ફ્લિપબુક પીસી પર વાંચવી વધુ અનુકૂળ છે. (જુઓ લવાજમ વિશે)

સાયબરસફરમાં અવારનવાર કહેવામાં આવે છે એમ આ જરા જુદા પ્રકારનું મેગેઝિન છે. એક તો, આ એક બેઠકે વાંચીને પૂરું કરવાનું મેગેઝિન નથી. આટલાં પાનામાં જે વાંચવા કે જાણવા મળે છે એ તો હિમશીલાની ટોચ સમાન હોય છે, અહીંથી કડી પકડીને ઇન્ટરેટના અફાટ વિસ્તારમાં આગળ વધીએ ત્યારે કેટકેટલુંય નવું જાણવા મળે, જેનો ક્યારેય અંત આવે. 

Subscribe to read more...

  • No comments found
Add comment

આ વિષયના અન્ય લેખ

સંપર્ક માહિતી

સાયબરસફર એજ્યુમીડિયા (તંત્રી અને પ્રકાશકઃ હિમાંશુ કીકાણી)

બી-૪૦૧/૪૦૨, કૈવલ્યધામ-૧, રેડિયો મીરચી ટાવર સામે, શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

ફોનઃ ૦૭૯-૪૦૦૬ ૧૫૧૩, ૦૯૨૨૭૨૫૧૫૧૩ વોટ્સએપઃ ૦૯૨૨૭૨ ૫૧૫૧૩, Email: support@cybersafar.com