સાયબરસફરમાં અવારનવાર કહેવામાં આવે છે એમ આ જરા જુદા પ્રકારનું મેગેઝિન છે. એક તો, આ એક બેઠકે વાંચીને પૂરું કરવાનું મેગેઝિન નથી. આટલાં પાનામાં જે વાંચવા કે જાણવા મળે છે એ તો હિમશીલાની ટોચ સમાન હોય છે, અહીંથી કડી પકડીને ઇન્ટરેટના અફાટ વિસ્તારમાં આગળ વધીએ ત્યારે કેટકેટલુંય નવું જાણવા મળે, જેનો ક્યારેય અંત આવે. 

Subscribe to read more...

  • No comments found
Add comment

આ વિષયના અન્ય લેખ

સંપર્ક માહિતી

સાયબરસફર એજ્યુમીડિયા (તંત્રી અને પ્રકાશકઃ હિમાંશુ કીકાણી)

બી-૪૦૧/૪૦૨, કૈવલ્યધામ-૧, રેડિયો મીરચી ટાવર સામે, શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

ફોનઃ ૦૭૯-૪૦૦૬ ૧૫૧૩, ૦૯૨૨૭૨૫૧૫૧૩ વોટ્સએપઃ ૦૯૨૨૭૨ ૫૧૫૧૩, Email: support@cybersafar.com