હવે આપણું જીવન સ્માર્ટફોનથી ટીવી સુધીના ચારેક નાના-મોટા સ્ક્રીન વચ્ચે વહેંચાઈ ગયું છે અને એમાં જ પરોવાઈ ગયું છે. આ બધી બાબતો આપણા સ્વાસ્થ્યને શી અસર કરે છે અને તેનાથી બચવા શું કરવું તેની વાતો આ વિભાગમાં.

નીચે વધુ લેખ જુઓ

Advertisement

નીચે વધુ લેખ જુઓ

Advertisement
Advertisement
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.