એક કાગળ પર બે ઇમેજ પ્રિન્ટ કરો

x
Bookmark

ક્યારેક ને ક્યારેક, તમારે તમારા આધારકાર્ડ કે મતદાર આઇડી કાર્ડની આગળ પાછળ બંને બાજુની પ્રિન્ટ લેવાની થતી હશે. એક રસ્તો, કાગળની બંને બાજુએ, કાર્ડની બંને બાજુ વારાફરતી પ્રિન્ટ કરવાનો છે અને બીજો વધુ સારો રસ્તો, કાગળની એક જ બાજુએ, કાર્ડની બંને બાજુ પાસે પાસે રાખીને પ્રિન્ટ કરવાનો છે!

Please to view this content. (Not a member? Join Today!)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here