વોટ્સએપમાં ચેટ પિન કરો

વોટ્સએપમાં હવે મેસેજીસનો મારો વધવા લાગ્યો છે અને ‘બે ઘડી ગમ્મત’ પ્રકારના મેસેસ ઉપરાંત મહત્વના મેસેજનું પ્રમાણ પણ વધવા લાગ્યું છે. આવા મેસેજ જોયા પછી તરત નહીં પણ થોડા સમય પછી તેના પર એક્શન લેવાનું હોય, તો એ મેસેજ અન્ય મેસેજના પ્રવાહમાં ખોવાઈ જાય એવું બની શકે છે. 

આના ઉપાય તરીકે, વોટ્સએપમાં મહત્વના મેસેજ (આખી ચેટ નહીં)ને જરા લાંબો સમય પ્રેસ કરતાં, તેને સ્ટાર કરવાનો વિકલ્પ મળે છે અને હોમ સ્ક્રીન પર ત્રણ ડોટ પર ક્લિક કરી, સ્ટાર કરેલા તમામ મેસેજ જોઈ શકાય છે.

હવે મેસેજ ઉપરાંત, મહત્વની ચેટને પિન કરી, સતત ઉપર રાખવાની સગવડ મળી છે.

આ માટે હોમ સ્ક્રીન પર કોઈ પણ વ્યક્તિગત ચેટ કે ગ્રૂપ ચેટને જરા લાંબો સમય પ્રેસ કરતાં, મથાળે, તેને પિન કરવાનો વિકલ્પ મળશે. એ જ રીતે, ચેટને ફરી પ્રેસ કરી, અનપિન કરી શકાય છે. અત્યારે આપણે ફક્ત ત્રણ ચેટને પિન કરી શકીએ છીએ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here